Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Share On Pinterest
Contact us
Stichting Kumari

April 2017 : Periodieke gift in geld

belasting

Graag willen we nog onder uw aandacht brengen dat periodieke giften zonder drempel afgetrokken kunnen worden bij de aangifte van belasting:

U wilt een periodieke gift doen aan een goed doel. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

Wilt u iets afspreken wat u niet in deze overeenkomst kunt opnemen? Bijvoorbeeld dat de gift eindigt bij het overlijden van meerdere personen? Dan kunt u een overeenkomst door de notaris laten opstellen. Of u kunt zelf een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en de instelling of vereniging.

Voorwaarden periodieke gift

Aan welke voorwaarden een periodieke gift precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in uw aangifte inkomsten- belasting, kunt u lezen via www.belastingdienst.nl/giften.

Zie ook de PDF’s met uitgebreide info:

http://stichtingkumari.nl/wp-content/uploads/overeenkomst_-period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf